Aktuality pro veřejnost

Reportáž z I. konference a členské schůze APBS

Autor: Petra Karbanová

24. 12. 2019

28. listopad 2019 byl pro Asociaci psychologů bezpečnostních sborů, z. s. (APBS) významným dnem. Konala se historicky první konference pořádaná APBS a zároveň i první členská schůze tohoto spolku. To vše se odehrálo v prostorách Generálního ředitelství cel Budějovická 7, Praha 4.

Konference

Událost odstartovala dopoledne konferencí, jejíž téma bylo zaměřené na psychologickou péči a psychickou podporu v bezpečnostních sborech. Cílem konference bylo představit systémy psychologické péče v jednotlivých bezpečnostních sborech, dosavadní vývoj, současnou situaci i výhledy rozvoje služeb v dalších letech.

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. z Policejního prezidia ČR

Své příspěvky postupně přednesly PhDr. Simona Hoskovcová, PhD., vedoucí skupiny krizové intervence oddělení vedoucího psychologa Policejního prezidia ČR; plk. Mgr. Martina Wolf Čapková, vedoucí psycholožka Hasičského záchranného sboru ČR; PhDr. Soňa Haluzová, psycholožka Generálního ředitelství vězeňské služby ČR, a Mgr. Alena Křenová, vedoucí psycholožka Generálního ředitelství cel ČR.

PhDr. Soňa Haluzová z Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR

Níže najdete odkazy na jednotlivé prezentace:

Členská schůze

Po dopolední konferenci následovala první členská schůze, které se zúčastnila nadpoloviční většina všech členů. Nejprve předsedkyně pplk. Mgr. Michaela Borovanská, PhD. seznámila přítomné s dosavadními aktivitami spolku a výhledy na rok 2020.

První rok života spolku byl spojen s řadou činností administrativního a organizačního charakteru (vytvoření webu https://apbs.cz, nastavení administrativy, účetnictví, GDPR, založení bankovního účtu, datové schránky atd.). APBS se krátce po svém vzniku stala členem Unie psychologických asociací ČR, z.s. (UPA ČR). Přínosem členství v UPA ČR je mj. to, že jde o organizaci zastřešující psychologické asociace, členství přináší prostor pro rozvíjení spolupráce s dalšími psychology a jejich asociacemi, informace o aktuálním dění v oboru a možnost se podílet na vývoji v oboru (vč. přípravy související legislativy). K aktuálnímu v UPA ČR pohovořil také její předseda PhDr. Mgr. Michal Walter, který byl naším hostem. 

Po celý rok jsme se také věnovali oblasti vzdělávání. V průběhu roku 2019 bylo uspořádáno 6 kazuistických diagnostických seminářů (organizaci zajistilo GŘC – Kristýna Choutková) a 1 konference. Kromě toho byl proveden průzkum týkající se vzdělávacích potřeb psychologů a vydán vnitřní předpis č. 1/2019 o organizaci vzdělávacích akcí, který je předpokladem k zajištění základních standardů kvality pořádaných akcí. Připravovány jsou průběžně také vzdělávací programy, z nichž některé budou realizovány v příštím roce (např. kurz MMPI-2 pro psychology bezpečnostních sborů ve spolupráci s Institutem klinické psychologie; zjišťování atmosféry na pracovišti, zvyšování psychické odolnosti u příslušníků bezpečnostních sborů, psychodiagnostické semináře atd.)

V průběhu roku 2019 se APBS podílela na přípravě žádosti k výzkumnému projektu: Výcvik zaměřený na zvyšování připravenosti policistů pro psychicky a komunikačně náročné situace pomocí rozšířené a virtuální reality (VR). Jde o výzkumný záměr Národního ústavu duševního zdraví a Leidenské univerzity v Holandsku. APBS má, stejně jako Policie ČR, v projektu vystupovat v roli externího aplikačního garanta. Její úlohou bude podílení se na PR projektu a sdílení poznatků (např. informace na webu, spolupráce při organizaci workshopů pro psychology BS). 

V druhé polovině roku jsme se také více zaměřili na rozvoj oblasti PR a propagace spolku. Tuto agendu si vzala na starosti  Mgr. et Mgr. Petra Karbanová, která v průběhu podzimu 2019 začala vytvářet strategii PR a marketingu APBS a navázala spolupráci s některými časopisy vydávanými v bezpečnostních sborech.

Po seznámení členů APBS s dosavadním hospodařením spolku a s výhledy na další rok, proběhlo hlasování o výši členských příspěvků na rok 2020, schválena byla výše příspěvku v hodnotě 500 Kč. Následně proběhly volby do orgánů APBS. Nově byla zvolená Etická a legislativní komise, jejímž předsedou se stal Mgr. Marek Nový a členy Mgr. Jiří Loučný a Mgr. Martin Antušák. Změna nastala také v Kontrolní komisi, kde se novým členem se stala Mgr. Leona Nová a předsedkyní byla zvolena Mgr. Jana Francová. V Předsednictvu vystřídala Mgr. Kristýnu Choutkovou Mgr. et Mgr. Petra Karbanová, která současně byla zvolena novým tajemníkem a hospodářem.

V závěru tohoto článku bychom rádi poděkovali nejenom členům, ale i přednášejícím a hostům, za příjemnou atmosféru a podnětné prostředí.

Prezentace APBS na semináři policejních psychologů

Petra Karbanová prezentovala dnes informace o Asociaci psychologů bezpečnostních sborů, z. s. na Celostátním semináři policejních psychologů, který se konal v Solenicích. Představila náš spolek, informovala o jeho vzniku, účelu, dosavadních i plánovaných aktivitách a pozvala přítomné ke členství. Kliknutím na obrázek zobrazíte prezentaci.

Prezentace APBS 12/2019

MMPI-2 pro psychology bezpečnostních sborů

IKP a APBS pořádají kurz MMPI-2 pro psychology bezpečnostních sborů.

1. část – kurzu MMPI-2 pořádaná IKP (6 dní)

Místo konání: GŘ HZS ČR, Praha

Cena a přihlášení: kontaktujte Michaelu Borovanskou na borovanska@apbs.cz nebo tel. 725 190 390.

Termíny:

  • 4. – 5. března 2020
  • 1. – 2. dubna 2020
  • 27. – 28. 5. května 2020

2. část kurzu MMPI-2 pořádaná APBS (2 dny s Markem Novým)

Místo konání: GŘ HZS ČR, Praha

Cena: Zdarma

Přihlášky: kontaktujte Michaelu Borovanskou na borovanska@apbs.cz nebo tel. 725 190 390.

Termín: 15. – 16. 9. 2020