Podmínky členství

Zde najdete informace o podmínkách členství a způsobu podání přihlášky. Před podáním přihlášky se prosím seznamte s těmito informacemi, stanovami asociace a etickým kodexem. Máte-li dotazy ke členství, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@apbs.cz

Kdo a za jakých podmínek se může stát členem?

Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je absolventem nebo studentem VŠ oboru psychologie, souhlasí se stanovami asociace a podá přihlášku k řádnému či mimořádnému členství v asociaci nebo je oslovena asociací, aby se stala jejím čestným členem. Členský příspěvek pro rok 2024 je ve výši 500 Kč za rok (hradí řádní a mimořádní členové). O snížení členského příspěvku mohou požádat členové po dobu mateřské a rodičovské dovolené nebo členové pobírající starobní důchod. O snížení členského příspěvku můžete požádat přímo v přihlášce ke členství, nebo kdykoli později v průběhu členství zasláním požadavku e-mailem na info@apbs.cz.

Přihlášení k řádnému členství

Řádným členem se může stát psycholog bezpečnostního sboru ČR ve smyslu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, který je ve služebním nebo pracovním poměru k bezpečnostnímu sboru. Podání přihlášky k řádnému členství zahrnuje doručení těchto písemností:

  • přihláška k řádnému členství, včetně prohlášení o povinnosti informovat asociaci o ukončení pracovního či služebního poměru k bezpečnostnímu sboru,
  • příloha – doložení příslušnosti k bezpečnostnímu sboru, včetně doložení vykonávané pozice psycholog (potvrzení od zaměstnavatele – např. od personálního oddělení, přímého nadřízeného nebo vedoucího psychologa BS).

Přihlášení k mimořádnému členství

Mimořádným členem se může stát psycholog, případně student psychologie, se zájmem o problematiku psychologie v bezpečnostních sborech, který je doporučen k přijetí do APBS písemným vyjádřením nejméně jednoho řádného člena asociace nebo vedoucího psychologa bezpečnostního sboru. Mimořádnými členy se mohou stát například bývalí psychologové bezpečnostních sborů, kolegové psychologové působící na ministerstvu vnitra, univerzitách či ve výzkumných institucích, kolegové psychologové působící v AČR, případně studenti psychologie připravující se na budoucí práci v bezpečnostních sborech. Podání přihlášky k mimořádnému členství zahrnuje doručení těchto písemností:

  • přihláška k mimořádnému členství, u studentů psychologie včetně prohlášení o povinnosti informovat asociaci o zanechání studia před řádným ukončením příslušného studijního programu,
  • doložení vzdělání v oboru psychologie, případně u studentů potvrzení o probíhajícím studiu (např. odkaz na profil studenta, odkaz na diplom, potvrzení o studiu, kopie diplomu),
  • doložení doporučujícího stanoviska alespoň jednoho řádného člena asociace nebo vedoucího psychologa bezpečnostního sboru (pokud doporučení nemáte, uveďte svou motivaci k členství a stanovisko doplní Předsednictvo APBS).

Odeslání přihlášky k řádnému a mimořádnému členství

Přihlášku je možné podat elektronicky prostřednictvím tohoto webu (při registraci do členské sekce je potřeba nahrát naskenované dokumenty do registračního formuláře, případně lze tyto dokumenty nahrát po registraci ve svém profilu), nebo ji zaslat e-mailem na info@apbs.cz nebo poštou na adresu asociace. O přijetí na základě posouzení přihlášky rozhoduje Předsednictvo do 30 dnů od přijetí přihlášky. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena.

Přijetí čestného člena

Čestným členem se může stát význačná osoba působící v oblasti psychologie, která má pro činnost spolku zvláštní význam a která se významně zasloužila o rozvoj oboru psychologie v bezpečnostních sborech či souvisejících oblastech psychologie. O přijetí čestného člena rozhodne nadpoloviční většinou přítomných Členská schůze na návrh Předsednictva nebo kteréhokoli člena spolku. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí za člena.