Závazky a dluhy

Závazky a dluhy

Zdroje informací


Ke stažení

 • Leták – informace pro oběti trestných činů a osoby zasažené mimořádnými událostmi
 • Leták – informace pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů

Zpět na obsah

Úvod do problematiky dluhů


Vztah mezi dvěma osobami, z něhož jedné z nich (dlužník) vyplývá povinnost něco dát, zaplatit, udělat či nedělat, a druhé oprávnění splnění této povinnosti očekávat (věřitel) se nazývá ZÁVAZEK. Závazky mohou vznikat na základě smlouvy (např. úvěry, půjčky), z protiprávního jednání (nedbalostní či úmyslné jednání nebo opomenutí) nebo z jiného právního důvodu (např. vyplývají z dědictví či narození dítěte).

DLUH je pak předmět vztahu mezi dlužníkem a věřitelem, tj. to, co je dlužník povinen zaplatit věřiteli. Z pohledu věřitele jde o tzv. pohledávku, tedy jeho oprávnění požadovat od dlužníka plnění, kterým je vyrovnání dluhu. Zdroje dluhů mohou vyplývat ze zákona nebo ze smluvních vztahů.

A. Zdroje dluhů vyplývající ze zákona:

 • Daně, poplatky a pojištění (např. zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmů, výživné, povinné ručení)
 • Dluhy vyplývající z protiprávního jednání (např. pokuty, peněžité tresty, náhrada škody, náklady soudního řízení)

B. Zdroje dluhů vyplývající ze smluvních vztahů:

 • Úvěry a půjčky, účty za nájemné, energie, telefon, nedoplatky, pokuty od dopravního podniku, ručitelství.

Jako RIZIKOVÝ DLUH označujeme takový dluh, který ohrožuje naše základní životní potřeby a jeho nesplácení může vést k pro náš život závažným důsledkům. Patří k nim např. ztráta svobody (např. dluh na výživném, vysoký dluh na daních), ztráta bydlení (např. dluh na nájmu, službách spojených s bydlením, neplacení hypotéky) či ztráta základních věcí nebo služeb (např. odpojení elektřiny, plynu).

Pokud dlužník řádně splácí své závazky a má je pod kontrolou, mluvíme o tzv. ZADLUŽENÍ. Přestane-li dlužník řádně splácet, hrozí mu, že dluh bude vymáhán, např. formou EXEKUCE. Platební neschopnost či předlužení u podnikatelů jsou formami ÚPADKU, který lze řešit tzv. ODLUŽENÍM.

Zpět na obsah

Jak předcházet (dalšímu) zadlužení


Sestavte si a spravujte svůj rozpočet. Zvažte, kde by se dalo ušetřit. Je-li to možné, hledejte způsoby, jak zvýšit své příjmy. Jak na rozpočet se dozvíte např. z letáku Člověk v tísni, o.p.s.

Vytvářejte si finanční rezervu. Snažte se pravidelně si odkládat z každé výplaty Vámi stanovenou částku, nejlépe alespoň 10 % čistých příjmů. Ideální výše finanční rezervy je alespoň šestinásobek Vašich měsíčních výdajů. Tyto finanční prostředky byste měli mít kdykoli k dispozici, můžete je ukládat např. na spořící účet, ze kterého je můžete kdykoli vybrat.

Ostatní volné prostředky můžete ukládat do výnosnějších spořících produktů a investičních nástrojů (např. podílové listy, akcie atd.). Mějte na paměti, že investování je spojeno s vyšší či menší mírou rizika. Příslib vysokého zhodnocení je obvykle spojen s vysokým rizikem. Nevsázejte proto veškeré úspory do vysoce rizikových nástrojů. Diversifikujte (volte různé spořící produkty a investiční nástroje). Mějte trpělivost, nespekulujte. Než začnete investovat, hledejte informace, čtěte, učte se.

Nezapomínejte, že každá půjčka představuje dluh. Rozmýšlejte, na co a za jakých podmínek si půjčíte a zda jste schopni dluh splácet. Existuje dobrý dluh? Ano, může to být půjčka, která Vám pomůže vydělávat. Typickým příkladem je hypotéka na koupi nemovitosti, kterou pronajmete, nebo investice do akcií, které později se ziskem prodáte (pozor ovšem na rizika). Naopak typickým příkladem špatného dluhu je půjčka na spotřebu, půjčka na splacení předešlé půjčky („vytloukáním klínu klínem“) nebo „život z kontokorentu“.

Jste ve finanční tísni a hledáte cestu ven? Nebo dokonce uvažujete o tom, zda (další) půjčka je ve Vaší situaci správným řešením? Vyhledejte bezplatné odborné poradenství.

Podívejte se také na “6 pravidel, jak zůstat bez dluhů” a “Budu mít dluhy” od Dluhového labyrintu.

Zpět na obsah

Finanční pomoc od státu


Informujte se, zda máte nárok na některou z forem finanční podpory od státu. Není-li níže uvedeno jinak, žádosti se podávají na příslušném Úřadě práce. Je možné je doručit elektronicky, poštou či osobně.

Jednorázová finanční pomoc

 • Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázovou pomocí v hmotné nouzi, poskytuje se při nenadálé životní události, kterou je např. zasažení mimořádnou událostí, hrozící újma na zdraví, ztráta finančních prostředků potřebných na bydlení, jízdné či správní poplatek za vydání nových dokladů (informace na stránkách MPSV).
 • Peněžitá pomoc obětem trestných činů – může o ni požádat oběť trestného činu, které bylo ublíženo na zdraví, způsobena těžká újma na zdraví, oběť trestného činu důstojnosti v sexuální oblasti, dítě, které je obětí trestného činu týrání svěřené osoby, nebo osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela; žádost se podává Ministerstvu spravedlnosti ČR (informace na stránkách Bílého kruhu bezpečí).
 • Jednorázové dávky státní sociální pomociporodné, pohřebné (další informace na stránkách MPSV).
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením (informace na stránkách MPSV).

Opakovaná finanční pomoc

Přehled všech formulářů týkajících se pomoci do státu najdete na stránkách MPSV zde.

Zpět na obsah

Co dělat, když dlužím? A co naopak nedělat?


 • Nebojte se vyhledat pomoc, pokud něčemu nerozumíte.
 • Sepište si seznam věřitelů a zjistěte, kde všude dlužíte.
 • Zjistěte aktuální výši závazků – zeptejte se věřitelů.
 • Seřaďte dluhy podle důležitosti dle toho, co hrozí za jejich neplacení (např. ztráta bydlení, vysoké sankce, trestní oznámení).
 • Sestavte si rodinný rozpočet a zvažte možnosti zvýšení příjmů a snížení výdajů. Jak na rodinný rozpočet se dozvíte např. z letáku Člověk v tísni, o.p.s.
 • Pokuste se vyjednat s věřiteli splátkový kalendář, snížení či odklad splátek, prominutí úroků, pokut, penále. Podívejte se také, zda někteří věřitelé nezveřejňují informace o postupu na svých stránkách (zde např. informace VZP).
 • Máte-li více půjček, zvažte jejich konsolidaci (sloučení). O konsolidaci můžete banku požádat v době, kdy ještě nejste v prodlení.
 • Zvažte využití oddlužení.
 • Nevyhýbejte se přebírání pošty a komunikaci s věřitelem. Problém se tím sám nevyřeší, pouze se zhorší.
 • Neberte si další půjčky na splacení starších dluhů. Nevytloukejte klín klínem.
 • Neuchylujte se k protiprávnímu jednání, trestné činnosti či sebepoškozování. Vždy existuje lepší řešení. 

Podívejte se na další informace na stránkách Dluhového labyrintu.

Zpět na obsah

Jak zjistit, jestli a kde něco dlužím?


Zda a co dlužíte, můžete zjistit z několika zdrojů:

 • Dotazem u okresního (v Praze u obvodního) soudu podle místa trvalého bydliště na řízení, která byla či jsou s dlužníkem vedena; dlužník může následně nahlédnout do spisů.
 • Dotazem v Centrální evidenci exekucí (osobně na Czech point či v sídle Exekutorské komory ČR nebo online na https://www.ceecr.cz) získáte za poplatek základní informace o exekucích probíhajících dle exekučního řádu (nejsou zde exekuce vedené soudy, orgány státní správy a samosprávy, finančními úřady či zdravotními pojišťovnami).
 • Nahlédnutím do některého z neoficiálních registrů dlužníků na internetu – jde o placenou službu, informace jsou obvykle čerpány z Centrální evidence exekucí.
 • Písemným dotazem u potenciálních věřitelů – např. zdravotní pojišťovna, ČSZZ, finanční úřad, obecní úřad, Celní správa ČR, poskytovatel telekomunikačních služeb.

Zpět na obsah

Exekuce a další formy vymáhání dluhu


Exekuce provádí soudní exekutoři dle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, přičemž jejím účelem je obvykle vymožení peněžního dluhu.

Exekuce mohou mít formu např. srážek ze mzdy/platu či bankovního účtu, zabavení hotovosti, prodeje movitých věcí nebo nemovitosti (informace k zabavování majetku, tzv. mobiliární exekuci, najdete např. na letáku Člověk v tísni, o.p.s.).

Podrobné informace o exekucích najdete na stránkách Exekutorské komory ČR v sekci Exekutoři radí. Můžete se také obrátit na bezplatnou poradnu Exekutorské komory ČR.

Vedle exekucí lze vymáhat dluh i v jiných režimech:

 • Soudní výkon rozhodnutí prováděný soudem.
 • Správní výkon rozhodnutí (správní exekuce) provádí správní orgán (např. krajský nebo obecní úřad, jiný správní orgán).
 • Daňový výkon rozhodnutí (tzv. daňovou exekuci) provádí finanční úřad, který se řídí daňovým řádem.

Kromě výše uvedeného, může vymáhat věřitel dluh prostřednictvím vymáhací agentury nebo inkasní společnosti. Podívejte se na článek od Dluhového labyrintu a zjistěte, na co si dávat pozor. Další informace můžete najít zde.

Zpět na obsah

Oddlužení


Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, který je upraven v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

V úpadku je dlužník, který se nachází v platební neschopnosti (má více věřitelů, peněžité závazky více než 30 dní po splatnosti a tyto závazky není schopen plnit) nebo je předlužený (má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku).

Návrh na povolení oddlužení za dlužníka podává advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce nebo akreditovaná osoba. Sám ho může podat pouze dlužník, který má právnické či ekonomické vzdělávání v magisterském studijním programu nebo vykonal zkoušku insolvenčního správce.

Podrobné informace o oddlužení a insolvenčním řízení najdete na stránkách insolvence.justice.cz.  

Zpět na obsah

Dluhové poradenství a pomoc při oddlužení


Občanské poradny poskytující dluhové poradenství a další odborné sociální služby – poskytují odborné sociální poradenství, vč. poradenství v oblasti dluhů a exekucí.

Poradny pro dluhové poradenství a pomoc při oddlužení – tyto poradny jsou zároveň akreditovanými osobami pro pomoc při oddlužení. Kompletní seznam najdete na sako.justice.cz.

Poradenské linky

Zpět na obsah

Tato webová stránka vznikla s podporou hlavního města Prahy


Tato webová stránka vznikla v rámci projektu “Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v bezpečnostních sborech“, který je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021. Jeho cílem je prostřednictvím psychologických služeb poskytovaných v bezpečnostních sborech na území hlavního města Prahy zefektivnit podporu příslušníkům bezpečnostních sborů, obětem TČ a dalším cílovým skupinám při řešení finančních obtíží a dluhových problémů.

Zpět na obsah