Podmínky registrace na https://apbs.cz a zpracování osobních údajů

Článek 1
Podmínky registrace

1.1 Registrovat se do členské sekce se můžou členové nebo osoby žádající o členství v Asociaci psychologů bezpečnostních sborů, z. s. (dále jen “APBS”). Žadatel vyplní požadované údaje a nahraje žádost a přílohy, jejichž doložení je podmínkou členství (více viz https://apbs.cz/clenstvi/). Nahrání těchto dokumentů není povinné. Žádost a přílohy je možné doručit také e-mailem na info@apbs.cz nebo zaslat na adresu asociace. Registrace žadatele bude schválena, jakmile vznikne členství. Tj. doručením a posouzením přihlášky k řádnému, mimořádnému nebo čestnému členství.

1.2 Přihlásit se k odběru o nových akcí na webu APBS nebo se registrovat na vzdělávací akci nebo jinou akci APBS se můžou také osoby neregistrované do členské sekce webu, a to dle podmínek uvedených u každé akce, resp. dle určení cílové skupiny pro danou akci. Přehled akcí a přihlášení k odběru akcí najdete zde.

Článek 2
Obecné informace o zpracování osobních údajů v rámci tohoto webu

2.1 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 119/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně dalších zákonů, a evropským nařízením GDPR, které hájí práva našich návštěvníků a členů proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.

2.2 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správy webu a umožnění uživatelům využívání všech funkcí webu (např. sdílení informací a dokumentů, registrace na vzdělávací a jiné akce, provádění online hlasování) a dále za účelem výkonu činností asociace dle stanov. V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout v rámci registrace účtu, vyplnění formuláře či registrace na vzdělávací akci, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracování osobních údajů uvedených:

 • v článku 3 Zpracování osobních údajů uživatelů bez ohledu na registraci do členské sekce webu,
 • v článku 4 Zpracování osobních údajů uživatelů registrovaných do členské sekce webu,
 • v článku 5 Cookies.

2.4 Správcem osobních údajů je Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s., sídlem V křovinách 1541/18, 147 00 Praha 4, IČ: 07726082, spolek zapsaný ve veřejném rejstříku, SZ L 71228 vedená u Městského soudu v Praze.

2.5 Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím pověřených členů Předsednictva APBS, kteří mají na starosti jednotlivé agendy spolku (např. administrace webu, PR a marketing, organizace vzdělávacích akcí, hospodaření a účetnictví, vedení seznamu členů APBS).

2.5 Kategoriemi příjemců dílčích osobních údajů jsou především naši dodavatelé služeb a osoby, jejichž služby při své činnosti správce využívá, např. subjekty poskytující hostingové služby, emailové služby, účetní služby aj. Těmito příjemci, kteří se nachází na území EU, jsou:

 • WEDOS Internet, a. s., poskytující nám hostingové služby. Veškeré osobní údaje zpracovávané v rámci tohoto webu jsou ukládány na serverech a datových úložištích tohoto poskytovatele služeb, a to po dobu trvání smlouvy mezi námi a tímto poskytovatelem.
 • Služba MailPoet, kterou využíváme pro rozesílání e-mailů z tohoto webu (pro tuto službu zpracovává emailové adresy uživatelů registrovaných v členské sekci webu nebo uživatelů přihlášených k odběru informací o nových akcích APBS. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem odeslání emailů a nejsou nadále poskytovatelem uchovávány.

2.6 V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva.

 • Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme.
 • Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po nás vymazání těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

2.7 Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Článek 3
Zpracování osobních údajů uživatelů bez ohledu na registraci do členské sekce webu

3.1 Správce zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří se neregistrují do členské sekce webu, dle článku 5 Cookies a dále osobní údaje uvedené v odstavcích 2.2 a 2.3.

Údaje v souvislosti s odběrem informací o nových akcích

3.2 Za účelem zasílání informací o nových akcích jsou zpracovávány osobní údaje zahrnující emailovou adresou zadanou uživatelem při přihlášení k odběru informací a log IP adresy, kterou jste použili při registraci. Naše stránka také loguje IP adresu, kterou jste použili při registraci, abychom zabránili zneužití systému. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem údajů.

3.3 Tato stránka posílá emaily za použití odesílací služby MailPoet. Tato služba nám umožňuje sledovat otevření a kliky v našich emailech. Tyto informace používáme k vylepšení obsahu našich informačních emailů. Žádné další údaje mimo emailovou adresu nejsou vně této stránky sledovány.

3.4 Informace poskytnuté uživatelem nejsou používány za účelem zasílání jiných informací, než k jejichž odběru se uživatel přihlásil.

3.5 Osobní údaje budou vymazány po odhlášení uživatele z odběru. To lze učinit prostřednictvím odkazu uvedeném v zasílaných emailech nebo zasláním požadavku na info@apbs.cz.

Údaje v souvislosti s registrací na vzdělávací nebo jinou akci APBS

3.6 Při přihlášení účastníka na akci jsou vyžadovány osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje (emailová adresa, případně telefon) a údaje pro ověření splnění podmínek pro přihlášení účastníka na akci (např. informace o příslušnosti k bezpečnostnímu sboru, není-li účastník členem APBS, nebo informace o psychologickém vzdělání).

3.7 Uvedené údaje jsou zpracovávány za účelem registrace a přihlašování účastníků na akce, vč. případného posouzení splnění podmínek pro účast na akci, dále za účelem komunikace s účastníky v souvislosti s organizačními záležitostmi a pro účely samotné realizace akcí, jejich hodnocení účastníky a případně vydávání osvědčení. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

3.8 Osobní údaje dle odst. 3.6 jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro realizaci a případně vyhodnocení realizované akce. Po té jsou zlikvidovány, není-li jejich další zpracovávání nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (například v případě realizace akreditovaného kurzu nebo vzdělávací akce, na kterou spolek získal dotaci).

Článek 4
Zpracování osobních údajů registrovaných do členské sekce webu

Údaje zadané při registraci a v profilu uživatele

4.1 Povinné informace: Při registraci nového uživatele webu jsou vyžadovány a zpracovávány tyto osobní údaje: uživatelské jméno a emailová adresa. Automaticky je generováno systémem ID uživatele a datum registrace. Žadatel o registraci odesláním své žádosti souhlasí se zpracování těchto údajů za účelem přístupu do členské sekce webu po dobu existence účtu. Ostatním registrovaným členům je v rámci webu zobrazováno uživatelské jméno, které nemusí obsahovat jméno ani příjmení uživatele, a typ členství vložený do profilu uživatele správcem webu. Uživatel může zobrazování svého profilu ostatním uživatelům zakázat. Tyto údaje jsou vždy přístupné správcům webu a jsou zpracovávány po dobu trvání existence účtu. Po smazání účtu, které může provést sám uživatel, dojde k vymazání těchto údajů.

4.2 Volitelně vložitelné informace: V rámci registrace do členské sekce webu, případně později v profilu uživatele, může uživatel dle svého uvážení vložit a později editovat či vymazávat další osobní údaje a informace, které jsou viditelné dalším registrovaným členům. Může jít zpravidla o jméno, příjmení, telefon, emailová adresa, zaměstnavatel, místo práce (kraj), případně odkaz na vlastní webovou stránku. Uživatel může ve svém profilu uvést a editovat také další informace, které chce sdělit ostatním registrovaným uživatelům, a vložit své profilové fotografie. Tyto údaje jsou zpracovávány se souhlasem uživatele po dobu existence účtu nebo do jejich vymazání uživatelem či na žádost uživatele správcem webu. Tyto údaje jsou vymazány také při smazání účtu uživatele.

4.3 Možnost přiložení dokumentů obsahujících další osobní údaje: V rámci registrace do členské sekce webu, případně později v profilu uživatele, může uživatel vložit přihlášku ke členství v APBS, včetně příloh, dle požadavků uvedených ve stanovách APBS a instrukcí uvedených na stránce Podmínky členství. Osobní údaje obsažené v přihlášce a přílohách se liší dle typu členství, k němuž se žadatel hlásí. Žadatel o registraci vložením těchto dokumentů souhlasí s jejich zpracováním a uchováním na tomto webu, přičemž přístup k nim mají pouze správci webu, kterými jsou pověření členové Předsednictva APBS. Po přijetí ke členství budou tyto dokumenty správcem webu z webu odstraněny, odstranit je může také sám uživatel. Další nakládání s osobními údaji uvedenými na přihlášce je popsáno ve ve stanovách a v informacích o zpracování osobních údajích, které jsou součástí přihlášky (všechny tyto dokumenty jsou k dispozici na stránce Podmínky členství.

4.5 Po smazání účtu, které může učinit sám registrovaný uživatel, budou veškeré osobní údaje spojené s tímto účtem vymazány.

Údaje v souvislosti s vkládáním komentářů, příspěvků v diskusním fóru, dokumentů a dalšího obsahu zveřejňovaného ostatním registrovaným uživatelům

4.6 Každý obsah vložený uživatelem na tomto webu (např. komentáře, sdílené dokumenty), který je zobrazován registrovaným uživatelům, bude opatřen uživatelským jménem uživatele a datem vložení nebo editace, případně zvolenou profilovou fotografií.

4.7 Vložené vložené obsahy může uživatel dle svého uvážení odstranit. Může také požádat správce webu o anonymizaci vložených komentářů a příspěvků.

4.8 Zrušením účtu uživatele dojde k anonymizaci jím vloženého obsahu na tomto webu.

Článek 5
Cookies

5.1 V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

5.2 Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Stránka https://apbs.cz používá cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří používají naše webové stránky a k jejich předvolbě pro přístup k webové stránce.

5.3 Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosíme použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

5.4 Všeobecně lze soubory cookies, nebo-li dočasné soubory uložené v prohlížeči, rozdělit na dva druhy. Ty, které se ukládají jen krátkodobě a na webu či e-shopu slouží k usnadnění jeho využívání (např. zapamatování si vloženého zboží v košíku, navštíveného produktu, zavření vyskakovacího okna apod.). Tyto dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Druhý typ souborů cookies se ukládá delší dobu (např. několik týdnu až měsíců). Tyto cookies pomáhají k tomu, aby bylo možné identifikovat váš počítač při opakované návštěvě našich webových stránek. 

5.5  Cookies našim webovým stránkám umožňují usnadnit vaše procházení webových stránek a personalizaci zobrazovaného obsahu. Umožňují také například pamatovat si obsah košíku, přihlášení či odhlášení, souhlas s upozorněním apod.

5.6 Abychom mohli zlepšovat kvalitu našich stránek, shromažďujeme anonymní statistiky návštěvnosti, které nám pomáhají k dalšímu rozvoji našich činností. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

6.1 Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

6.2 Vaše osobní údaje budou zpracovávány v uvedeném rozsahu po dobu existence Vašeho účtu. Zrušením účtu dojde k vymazání všech osobních údajů. Veřejné komentáře a veřejné dokumenty zůstávají na webu bez uvedení autora. Ke zrušení účtu dojde při zániku Vašeho členství nebo ho můžete kdykoli zrušit z vlastního rozhodnutí.

6.3 Tyto podmínky byly publikovány dne 18.10.2018.

6.4 Poslední aktualizace těchto podmínek byla provedena dne 23.4.2020.