Připravujeme: Strukturální analýza MMPI-2 z pohledu faktorové analýzy: Část I. Postoj k testování

Článek bude v průběhu července 2019 dostupný v členské sekci webu. EDIT: Termín publikace článku je posunut na červenec, autorka se omlouvá a prosí o strpení.

Autor: Michaela Borovanská

Abstrakt

Předkládaný článek je první ze série studií zaměřených na ověření struktury strukturální analýzy MMPI-2 z pohledu faktorové analýzy. Naším cílem je ověřit, zda škály zahrnuté do jednotlivých oblastí a kategorií skutečně náleží ke stejnému konstruktu či skupině konstruktů, nebo zda je vhodné strukturální analýzu modifikovat. Data jsme získali z 929 protokolů uchazečů k policii a policistů. Následující článek se zabývá I. oblastí strukturální analýzy, kterou je postoj k testování. Dle výsledků této studie lze o postoji k testování, jak je pojat ve strukturální analýze, uvažovat jako o jedné vnitřně konzistentní oblasti. Přesto některé položky (škály) se jeví na základě provedených analýz jako vhodné odstranit. Jde především o škály ?, TRIN a Fp, které nekorelují s ostatními škálami. Zároveň jsme na základě faktorové analýzy zjistili jeden faktor prostupující většinou z položek v oblasti postoj k testování – faktor defenzivity. Kromě výše uvedených škál (?, TRIN a Fp) jsme do výsledného modelu nezařadili ani škály F-K a VRIN. Z praktických důvodů jsme extrahovali také faktor defenzivity bez zahrnutí kritických položek, resp. škál L-W a K-B. Nepotvrdili jsme však, že by bylo možné extrahovat dva samostatné faktory – sebepodhodnocování a sebenadhodnocování, neboť škály zařazené v těchto kategoriích v podstatě měří totéž, pouze v opačném směru.