Přidělení dotace HMP na projekt “Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v BS”

Rada hl. m. Prahy rozhodla dne 8. 3. 2021 o přidělení dotace Asociaci psychologů bezpečnostních sborů, z. s. na projekt “Dluhová problematika jako součást psychologické podpory v bezpečnostních sborech“. Znění usnesení je k dispozici zde.

Cílem projektu je

  1. Zvýšit informovanost a znalosti psychologů bezpečnostních sborů působících na území hl. m. Prahy v oblasti dluhové problematiky – za tímto účelem bude v termínu 20. – 21. 10. 2021 realizován dvoudenní kurz pro 15 psychologů bezpečnostních sborů a vytvořeny související vzdělávací materiály. Účastníky kurzu mohou být také interventi Linky pomoci v krizi.
  2. Zvýšit v rámci bezpečnostních sborů na území hl. m. Prahy dostupnost informací o možnostech řešení finančních potíží pro jednotlivé cílové skupiny projektu – za tímto účelem budou publikovány informace na webu APBS a vytvořeny letáky s informacemi pro příslušníky BS a oběti TČ. Letáky budou distribuovány do útvarů BS na území hl. m. Prahy; k dispozici je dostanou také psychologové BS a krizoví interventi poskytující pomoc obětem TČ.

Projekt bude realizován v průběhu roku 2021. Odpovědnou osobou za APBS je Mgr. Jana Kykalová, místopředsedkyně APBS.

Přihlašování na kurz bude spuštěno po podepsání smlouvy o poskytnutí dotace (pravděpodobně v průběhu dubna). Informace bude zaslána členům APBS a dalším psychologům BS e-mailem.

Projekt je financován z grantu hlavního města Prahy Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2021.